Hier kan je onze producten bekijken die op voorraad zijn. Deze zijn in onze winkel te Essen direct mee te nemen, u hoeft NIET vooraf te bestellen.
 • Geen verkoop Vuurwerk onder de 18 Jaar
 • Direct mee te nemen uit voorraad
 • Het hele jaar verkoop van Knal - Siervuurwerk
 • Het beste Vuurwerk van Roosendaal

Nieuwstraat 106
2910 Essen

+32 (0)3.667.10.20.

Openingstijden 2024

 • Maandag
 • Dinsdag
 • Woensdag
 • Donderdag
 • Vrijdag
 • Zaterdag
 • Zondag
 • Gesloten
 • 09.00 - 17.30 uur
 • 09.00 - 17.30 uur
 • 09.00 - 17.30 uur
 • 09.00 - 17.30 uur
 • 09.00 - 16.00 uur
 • Gesloten

VUURWERK BELGIE Ganse Jaar verkoop
Direct mee te nemen uit voorraad.
Vuurwerk Belgie Koop hier het beste vuurwerk
Vuurwerk België – Vuurwerk Essen – Vuurwerk Baarle Hertog – Vuurwerk Baarle-Hertog – Vuurwerk Baarle Nassau – Vuurwerk Baarle-Nassau – Bestelvuurwerk Vuurwerkessen

 

Wij aanvaarden de volgende betaalkaarten

betaling

Artikel 1: Toepasselijke algemene voorwaarden.
Door het enkele feit van de bestelling, de aanvaarding of de contractsluiting zelf bevestigt de koper integraal kennis te hebben genomen met onze algemene contractvoorwaarden en ermee te hebben ingestemd. In geen geval zijn andersluidende algemene voorwaarden van de koper van toepassing, tenzij schriftelijk en voorafgaandelijk tussen partijen overeengekomen.

Artikel 2: Prijzen.
Alle vermelde prijzen in onze winkel of op prijslijsten gelden gedurende de verkoop van vuurwerk in onze winkel. Ingeval van prijswijziging wordt de prijsverhoging door de verkoper doorgerekend worden aan de koper. Elke andere prijsverhoging onafhankelijk van de wil van de verkoper kan worden doorgerekend aan de koper, met recht van de koper af te zien van de koop.

Artikel 3: Leveringen.
Leveringstermijnen gelden louter als informatief en zijn niet bindend. Laattijdige levering geeft in geen geval recht aan de koper op prijsvermindering of schadevergoeding van welke aard ook. De koper kan de ontvangst van de gekochte goederen weigeren. Leveringen geschieden steeds op risico van de koper. Als particulier – koper mag u slechts feestvuurwerk bezitten dat maximaal 1 kg pyrotechnische sas bevat. De verkoper mag u dus geen grotere hoeveelheid verkopen. Gezien de leeftijdsbeperkingen, Vuurwerk Essen verkoop geen Vuurwerk onder de 18 Jaar, mag de verkoper uw leeftijd controleren wanneer hij u vuurwerk verkoopt. De kwaliteit en kwantiteit van het vuurwerk worden door de koper gecontroleerd op het moment van de levering. Zonder opmerkingen worden de goederen als aanvaard geacht. De aanwending geldt op zichzelf als onherroepelijke aanvaarding van de goederen, er mag in geen geval Vuurwerk terug gebracht worden naar de verkoper. Op de webshop mogen geen bestellingen gedaan worden door mensen jonger dan 18 Jaar, bij twijfel bij afhaling wordt steeds je ID – Kaart gevraagd te tonen. Vuurwerk wordt nooit verstuurd per post of gelijk wat dan ook, moet steeds afgehaald worden door de koper. Vanwege beperkte opslagcapaciteit is het mogelijk dat een product niet voorradig is op het moment van afhalen. Desgewenst leveren wij een gelijkwaardig of duurder product.

Artikel 4: Betalingen.
Het gekochte vuurwerk is contant betaalbaar of door middel van een Betaalkaart zoals: Visa, Mastercard, Nederlandse Pinpas, Bankcontact, Maestro, enz… aan de verkoper Vuurwerk Essen. De verkoper heeft het recht om de uitvoering van eender welke verkoop op te schorten.

Artikel 5: Klachten.
Alle klachten betreffende de verkoop moeten binnen de twee dagen na ontvangst van het betaalbewijs – kassa etiket schriftelijk te gebeuren bij aangetekende zending. Nadien worden geen klachten meer aanvaard. Er mag in geen geval Vuurwerk terug gebracht worden naar de verkoper (Vuurwerk Essen).

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud.
De verkoper behoudt het eigendomsrecht van alle geleverde goederen, zolang de koper de volledige hoofdsom niet volledig heeft betaald.

Artikel 7: Aansprakelijkheid.
De verkoper is niet aansprakelijk voor schade ingevolge eigen fout of van de zware en zelfs opzettelijke fout van haar aangestelde of uitvoeringsagenten. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming ingeval van overmacht. De verkoper heeft louter een adviserende taak op het moment van de installatie. De koper is steeds aansprakelijk voor de eigen keuzes inzake aanwending, zelfs ingeval van strijdigheid met wettelijke en reglementaire bepalingen. Goedkeuring van een drukproef impliceert definitief akkoord van de koper. De verkoper is niet aansprakelijk voor schrijf- of zetfouten, evenmin voor andere fouten in de lay-out of leesbaarheid, eenmaal de verkoop is aanvaard.

Artikel 8: Verknal uw feest niet gebruik vuurwerk veilig!
Vuurwerk gebruiken mag, maar niet om het even waar, noch onder om het even welke omstandigheden:
Vuurwerk is gereglementeerd! De wetgeving over vuurwerk is de laatste tijd sterk gewijzigd.
De gewestelijke en plaatselijke autoriteiten kaderen steeds meer het gebruik van vuurwerk op hun gebied: het kan helemaal verboden zijn, vrij, of toegestaan onder voorwaarden.
Het is dan ook zeer belangrijk om contact op te nemen met de gemeente waar u van plan bent om vuurwerk af te steken.
Opgelet: voetzoekers, wonderkaarsen, vuurpijlen, Romeinse kaarsen en elk ander vuurwerk bestemd voor verkoop aan particulieren, zijn geen speelgoed. Het zijn springstoffen die niet iedereen in handen mag krijgen, en ook niet iedereen zomaar en overal mag gebruiken.
Vuurwerk kan zeer gevaarlijk zijn als men niet de juiste voorzorgen neemt voor, tijdens en na het gebruik ervan. Het kan ernstige brandwonden aan de handen en in het gezicht veroorzaken, het kan zelfs dodelijk zijn.
Om er zeker van te zijn dat uw feest een vreugdevol gebeuren blijft en niet uitdraait op een nachtmerrie, neemt u het beste de volgende voorschriften in acht.

Artikel 9: Koop niet bij eender wie of eender waar vuurwerk.
Koop vuurwerk uitsluitend in erkende en gespecialiseerde winkels die in het bezit zijn van een verkoopvergunning, afgeleverd door de lokale overheid.
Een betrouwbare verkoper beveelt u een veilig product aan en legt u de werking ervan uit. Hij kan u ook een lijst met veiligheidsmaatregelen meegeven.
De verkoop van vuurwerk door ambulante handelaars op beurzen, markten en rommelmarkten is verboden. Koop er nooit vuurwerk!
Het verzenden van vuurwerk via de post of met een pakjesdienst is eveneens verboden.
Wees bijzonder waakzaam als u aankoopt via het internet. Sommige artikelen die via het internet aangeboden worden, zijn illegaal in België en kunnen gevaarlijk zijn.

Artikel 10: Koop niet om het even wat van Vuurwerk.
Enkel feestvuurwerk mag aan particulieren verkocht worden. Bovendien is het feestvuurwerk onderworpen aan strikte beperkingen over de leeftijd van de gebruiker.

Feestvuurwerk wordt onderverdeeld in drie categorieën:
Vuurwerk van categorie 1 of F1, uitsluitend bestemd voor klanten vanaf 12 jaar.
Vuurwerk van categorie 2 of F2, uitsluitend bestemd voor klanten vanaf 16 jaar.
Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 van de volgende generieke types: niet-elektrisch aangestoken Bengaals vuur, niet-elektrisch aangestoken rookgeneratoren, uitsluitend bestemd voor klanten vanaf 18 jaar.
Vuurwerk Essen verkoopt geen vuurwerk aan mensen jonger dan 18 Jaar.
De categorie van het vuurwerk en de CE-markering moeten duidelijk vermeld staan op de verpakking van het vuurwerk dat u aankoopt. Bij vuurwerkartikelen die te klein zijn om er deze vermeldingen op aan te brengen, moet dit gebeuren op de gemeenschappelijke verpakking waarin ze worden verkocht.
Als particulier mag u slechts feestvuurwerk bezitten dat maximaal 1 kg pyrotechnische sas bevat. De verkoper mag u dus geen grotere hoeveelheid verkopen.
Gezien de leeftijdsbeperkingen vermeld hierboven, moet de verkoper uw leeftijd controleren wanneer hij u vuurwerk verkoopt. 

Artikel 11: Leef de volgende veiligheidsregels na.
Voor het afsteken van vuurwerk
1. Vraag na bij het gemeentebestuur of de politiezone waar u het vuurwerk wil afsteken of het gebruik van vuurwerk toegelaten is en onder welke voorwaarden.
2. Bewaar het feestvuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
3. Lees alle gebruiksaanwijzingen volledig voordat u om het even welk vuurwerk afsteekt.
4. Kies een aangepaste afsteekplaats: een open zone, die idealiter vlak, horizontaal en hard is, ver verwijderd van woningen en geparkeerde voertuigen en op ruime afstand van dichte plantengroei, vooral in droge omstandigheden.
5. Schiet geen vuurpijlen af bij sterke wind. Tijdens het afsteken
6. Leef strikt de leeftijdsgrenzen na die worden opgelegd voor de categorie van vuurwerk die u wilt gebruiken.
7. Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand van de afsteekplaats blijven.
8. Zorg dat u steeds water en een brandblusapparaat binnen handbereik hebt.
9. Blijf nuchter: gebruik geen alcohol voor en tijdens het afsteken.
10. Zorg voor een goede bescherming van uw ogen: draag een geschikte veiligheidsbril.
11. Draag geen kledij die gemakkelijk vuur kan vatten, zoals kledij op basis van synthetische vezels (nylon, fleece, microvezel…).
12. Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan. Wacht altijd tot de eerste pijl de lucht ingaat alvorens een andere pijl in dezelfde buis te plaatsen.
13. Stabiliseer batterijen door bijvoorbeeld zware, vuurvaste blokken errond aan te brengen. Steek altijd de lonten aan met een aansteeklont die u bij uw leverancier kunt krijgen. U kunt eventueel ook rookwaren zoals een sigaar of een sigaret gebruiken. Gebruik zeker geen lucifers of aansteker: het risico bestaat dat u de lont op een verkeerde plaats aansteekt en onvoldoende tijd hebt om uzelf in veiligheid te brengen.
14. Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende afstand zodra een lont is aangestoken.
15. Richt nooit een aangestoken product naar een persoon.
16. Steek de lonten altijd aan met gestrekte arm.
17. Steek nooit een vuurwerkartikel geplaatst op de grond (batterij, fontein, kaars,…) aan terwijl u zich erover buigt.
18. Keer nooit terug naar een vuurwerkartikel eens de lont is aangestoken. Indien het artikel niet werkt, blijf dan gedurende minstens 30 minuten op afstand.
19. Steek nooit opnieuw een lont aan die niet heeft gewerkt.

Na het afsteken
20. Doof onmiddellijk alle op de grond gevallen gloeiende resten.
21. Ruim de afsteekzone op.

Artikel 12: Vermijd bepaalde risico’s voor dieren.
Breng uw dieren naar een veilige plaats! Vooral honden en paarden zijn bang voor het lawaai van vuurwerk, vanaf de eerste knallen. De detonaties kunnen paniekreacties veroorzaken, zowel bij wilde dieren als huisdieren. In die stresstoestand slaan dieren soms op de vlucht en gebeurt het zelfs dat ze bezwijken aan hartfalen. Vermijd dus om voetzoekers te gebruiken in de nabijheid van dieren.

Indien er een vuurwerk in uw omgeving wordt georganiseerd, sluit dan de rolluiken, doe het licht aan en zet de radio of tv aan om het lawaai en de lichtflitsen af te zwakken.

Als u de risico’s wil beperken, is er een alternatief op de markt beschikbaar: geluidsarm vuurwerk, dat minder decibels produceert. Vraag ernaar bij uw vuurwerkhandelaar.

Artikel 13: Bij een ongeval en of zware brandwonden.
Laat overvloedig zuiver en lauw water over de verbrande zones lopen, gedurende minstens 15 minuten. Smeer geen zalf of een gelijkaardig product op de brandwonden.
Bel onmiddellijk de hulpdiensten op het noodnummer 112 of ga naar de permanentiedienst van één van de brandwondencentra van het land.
Adressen van de centra zijn te vinden op: https://www.brandwonden.be/index.php/brandwondencentra/nl/

Telefoonnummers:
Antwerpen 03 217 75 95
Gent 09 332 34 90
Brussel 02 268 62 00
Leuven 016 34 87 50
Luik 04 366 72 94
Charleroi 071 10 60 00

Artikel 14: Geschillen.
Voor alle geschillen in de totstandkoming, uitvoering en interpretatie van de contractuele relatie en deze algemene voorwaarden zijn enkel de rechtbanken van het gerechtsgebied Antwerpen bevoegd of de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, naargelang de hoedanigheid van partijen en de waarde van het geschil. Het Belgische recht is uitsluitend van toepassing.

Laatst bijgewerkt 8 oktober 2019.